F206
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 新泰活動中心站
[今停駛] 海山活動中心站
[今停駛] 豐年國小
[今停駛] 瓊泰活動中心
[今停駛] 仁濟療養院新莊分院站
[今停駛] 瓊林活動中心站
[今停駛] 世界盃
[今停駛] 許厝站
[今停駛] 新樹路站
[今停駛] 西盛館站
[今停駛] 新樹民安路口(新泰醫院)
[今停駛] 建國一路站
[今停駛] 福營消防分隊站
[今停駛] 富國公園站
[今停駛] 啞口橋站
[今停駛] 捷運迴龍站
[今停駛] 雙鳳福德宮站
[今停駛] 林口長庚醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 林口長庚醫院
[今停駛] 雙鳳路福德宮站
[今停駛] 捷運迴龍站
[今停駛] 啞口橋站
[今停駛] 富國公園站
[今停駛] 福營消防分隊站
[今停駛] 建國一路站
[今停駛] 新樹民安路口(新泰醫院)
[今停駛] 西盛館站
[今停駛] 新樹路站
[今停駛] 許厝站
[今停駛] 世界盃
[今停駛] 瓊林活動中心站
[今停駛] 仁濟療養院新莊分院站
[今停駛] 豐年國小
[今停駛] 海山活動中心站
[今停駛] 新泰活動中心站
↑ 回到最上方