T99
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[12分] 港西街(臨停區)
[17分] 基隆火車站(旅遊服務中心)
[23分] 安一路(不停靠)
[28分] 基金一路(不停靠)
[33分] 情人湖
[39分] 大武崙工業區
[44分] 北部濱海公路(不停靠)
[48分] 翡翠灣
[50分] 龜吼漁港
[53分] 野柳地質公園
↑ 回到最上方
回程
[55分] 野柳風景區停車場
[55分] 野柳地質公園
[58分] 龜吼漁港
[61分] 翡翠灣
[66分] 北部濱海公路(不停靠)
[71分] 大武崙工業區
[78分] 情人湖(返)
[84分] 基金一路(不停靠)
[90分] 安一路(不停靠)
[92分] 忠四路(不停靠)
[98分] 基隆火車站(海洋廣場)
[99分] 港西街(臨停區)
↑ 回到最上方